Thông báo

Về việc mời chào giá thiết bị Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Môi trường 06/06/2023

Về việc mời chào giá thiết bị Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 4)

Môi trường 06/06/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 4)

Về việc mời đơn vị tham gia gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thông báo 29/05/2023

Về việc mời đơn vị tham gia gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thông báo 29/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thông báo mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải lần 02

Môi trường 25/05/2023

Thông báo mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải lần 02

Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 Kế hoạch: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Biển & Hải đảo 23/05/2023

Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 Kế hoạch: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thông báo Về việc mời chào giá thực hiện Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano. Gói thầu 01: tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Kế hoạch biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Biển & Hải đảo 19/05/2023

Về việc mời chào giá thực hiện Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano. Gói thầu 01: tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Kế hoạch biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Về cấp độ dịch của tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thông báo 03/05/2023

Về cấp độ dịch của tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

Môi trường 28/04/2023

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạchỨng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 (lần 02)

Thông báo 11/04/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạchỨng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 (lần 02)