Phần mềm ứng dụng

Phần mềm MicroStation

Phần mềm ứng dụng 27/09/2021

MicroStation Phiên bản 1.0 có môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ.