Văn bản - Thông tư

TỔNG CỘNG: 40 VĂN BẢN
  Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/07/2023

Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn

  Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/07/2023

Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/06/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/05/2022

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

  Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021

Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vự tài nguyên và môi trường

  Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

  Thông tư số 2353/TCMT-QLCL ngày 16/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT đối với hoạt động quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục

  Thông tư số 11/2021//TT-BTNMT ngày 06/08/2021

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2016

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

  Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/05/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện

  Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

  Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021

Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021

Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất