Văn bản - Quyết định

TỔNG CỘNG: 2179 VĂN BẢN
  Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 09/05/2024

Ban hành Đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 168/QĐ-STNMT ngày 26/04/2024

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở

  Quyết định số 66/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 15/03/2024

V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảo (lần đầu)

  Quyết định số 41/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 26/02/2024

Về việc điều chỉnh bổ sung điều 2, Nghị quyết số 20/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023 của giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai

  Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

V/v Phê duyệt Danh mục các tuyến kênh chìm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 01/02/2024

phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí đề cương Lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024 - Chuyên đề Môi trường làng nghề

  Quyết định số 1018/QĐ-STNMT ngày 25/01/2024

Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (Nhóm B)

  Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 16/01/2024

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (của Sở)

  Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 16/01/2024

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Sở

  Quyết định số 06/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 11/01/2024

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Ba Chhau, đất tọa lạc tại ấp Bãi Xào Dơi A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

  Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 03/01/2024

Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí Kế hoạch lấy và phân tích mẫu nước thải phục vụ công tác thẩm định Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2024

  Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

V/v Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 972/QĐ-STNMT ngày 18/12/2023

Giải quyết khiếu nại lần đầu vụ ông Nguyễn Ninh Bình tại phường 9 thành phố Trà Vinh

  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

V/v Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh