Văn bản - Quyết định

TỔNG CỘNG: 2166 VĂN BẢN
  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

V/v Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023

VV phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2022

  Quyết định số 911/QĐ-STNMT ngày 16/10/2023

Quyết định hủy phôi GCN Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 09/10/2023

V/v Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/09/2023

V/v Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/08/2023

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/07/2023

V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Quyết đinh số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2064/QĐ-BTNMT ngày 24/07/2023

Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

  Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 07/07/2023

Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (ksub)

  Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 07/07/2023

V/v Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1834/QĐ-BTNMT ngày 06/07/2023

Giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

  Quyết định số 676/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023

Chấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT

  Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 01/03/2023

V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ksub)

  Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)