Văn bản - Nghị quyết

TỔNG CỘNG: 39 VĂN BẢN
  Nghị quyết số 156/NQ-HDND ngày 15/10/2019

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 27/2017/NQ-HDND ngày 13/7/2017

Quy định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng chính phủ)

  Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  Nghị quyết số 97/2019/NQ-HDND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.