Văn bản - Nghị quyết

TỔNG CỘNG: 38 VĂN BẢN
  Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/12/2023

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2023

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 01/08/2023

Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh (không gửi giấy)

  Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh (gửi lại lần 2)

  Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND-L2 ngày 21/07/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh (gửi lại lần 2)

  Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

  Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/06/2022

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 10/NĐ-HĐND ngày 10/06/2022

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vục tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

  Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/02/2021

Qui định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 12a/NĐ-ĐKTTV-TV ngày 16/04/2021

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa

  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND-K9 ngày 19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(không gửi giấy)

  Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh