Văn bản - Nghị định

TỔNG CỘNG: 32 VĂN BẢN
  Nghị định số 362/vp-nn ngày 02/02/2024

V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ

  Nghị định số 11/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

  Nghị định số 09/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  Nghị định số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

  Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 29/08/2023

hợp nhất Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Nghị định số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/05/2022

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

  Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021

Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

  Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  Nghị định số 02/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

hợp nhất Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ

  Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

  Nghị định số 10/VBHN-BTNMT ngày 24/12/2020

Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung, một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

  Nghị định số 05/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

Quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước