Văn bản - Luật

TỔNG CỘNG: 10 VĂN BẢN
  Luật số 72/2020/QH14 ngày 2020

Luật bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 82/2015/QH13 ngày 10/7/2015

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Luật khí tượng thủy văn

  Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Luật xử lý vi phạm hành chính

  Luật số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018

Luật đo đạc và bản đồ