Văn bản - Kết luận

TỔNG CỘNG: 18 VĂN BẢN
  Kết luận số 113/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nhật Nam

  Kết luận số 112/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty TNHH Lương thực Hiệp Tài

  Kết luận số 111/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV CY Vina

  Kết luận số 110/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty TNHH YAYAKI EDS Việt Nam Trà Vinh

  Kết luận số 08/KL-TTr ngày 09/01/2024

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về tài nguyên nước đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

  Kết luận số 01/KL-STNMT ngày 13/01/2023

Kết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong

  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

  Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

  Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với Xí nghiệp Rạch lợp thuộc CT Trà Bắc

  Kết luận số 14/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT Thủy sản Long Toàn

  Kết luận số 13/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT J&H Vina

  Kết luận số 12/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TNN đối với CT WOO Sung Global Vina

  Kết luận số 17/KL-STNMT ngày 16/6/2020

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Kết luận số 16/KL-STNMT ngày 05/6/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Trà Vinh

  Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 05/6/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Viễn thông Trà Vinh - Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam