Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 205 VĂN BẢN
  Công văn số 3908/STNMT-QLTNB ngày 30/11/2023

CV v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KTTV)

  Công văn số 3879/STNMT-QLMT ngày 28/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Phương án vận chuyển và tận thu phần đất, cát dôi dư sau khi cải tạo ao hồ xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao của Hộ ông Mai Văn Yên”

  Công văn số 3401/vp-nn ngày 22/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ̣(ký số)

  Công văn số 3414/vp-nn ngày 23/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KS)

  Công văn số 3840/STNMT-VP ngày 24/11/2023

triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 1775/QĐ-UBND ngày 20/11/2023

V/v Ban hành Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3810/STNMT-QLMT ngày 22/11/2023

Phổ biến Nghị Quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3781/STNMT-QLĐĐ ngày 21/11/2023

Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BTNMT ngày 12/10/2023 của BTNMT

  Công văn số 3722/STNMT-QLMT ngày 16/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM dự án “Phương án vận chuyển đất dôi dư sau khi thực hiện cải tạo, hạ độ cao 12,3677ha đất trồng lúa của 24 hộ dân tại ấp Trà On và ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long”

  Công văn số 3719/STNMT-QLMT ngày 16/11/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM Dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp và tận thu phần đất dôi dư sau cải tạo tại Khu vực 5, thuộc Dự án cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp xã Huyền Hội

  Công văn số 3698/STNMT-QLMT ngày 15/11/2023

Phản hồi kết quả xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

  Công văn số 3693/STNMT-QLMT ngày 15/11/2023

V/v phối hợp phổ biến, phát động Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”

  Công văn số 3566/STNMT-VP ngày 06/11/2023

Triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Công văn số 3373/STNMT-QLMT ngày 20/10/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 3137/STNMT-QLMT ngày 2/10/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 15 (đoạn từ cầu Đa Hòa 1 đến Bãi Vàng), huyện Châu Thành”