Văn bản - Chỉ thị

TỔNG CỘNG: 11 VĂN BẢN
  Chỉ thị số Số 15-CT/TU ngày 21/12/2021

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

  Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/09/2021

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/07/2021

Về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/07/2021

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Chỉ thị số 06/ct-ubnd ngày 29/06/2021

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

  Chỉ thị số 41-CT-TTg ngày 01/12/2020

Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

  Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

  Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/11/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác lớp đất mặt, cát giồng và đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp

  Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 21/3/2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh

Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

  Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.