Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Công văn số 3078/STNMT-QLMT ngày 27/09/2023

V/v đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2023

Công văn số 3081/STNMT-QLTNB ngày 27/09/2023

V/v theo dõi, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn trong thời gian tới

Công văn số 3005/STNMT-QLMT ngày 21/09/2023

Công văn phổ biến Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/9/2023

Công văn số 2686/vp-nn ngày 21/09/2023

V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (KS)

Xem thêm
Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/07/2023

Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn

Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/08/2023

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 01/08/2023

Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh (không gửi giấy)

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh (gửi lại lần 2)

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬