Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Công văn số 3908/STNMT-QLTNB ngày 30/11/2023

CV v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KTTV)

Công văn số 3401/vp-nn ngày 22/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ̣(ký số)

Thông báo số 677/TB-STNMT ngày 24/11/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Công văn số 3414/vp-nn ngày 23/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KS)

Xem thêm
Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

V/v Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/07/2023

Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn

Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/08/2023

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬