Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 197/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 20/06/2024

V/v đình chỉ giải quyết tố cáo của bà Quách Mỹ Linh

Công văn số 1947/STNMT-QLTNB ngày 07/06/2024

V/v đăng tải thông tin phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác nước mặt Nhà máy nước sản xuất nước sạch Láng Thé thành phố Trà Vinh

Bản tin số DIEM-159/15h30/TVIN ngày 07/06/2024

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TỈNH TRÀ VINH

Bản tin số DONG-64/9h15/TVIN ngày 10/06/2024

BẢN TIN CẢNH BÁO DÔNG, SÉT, TỐ, LỐC VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TRÊN KHU VỰC TỈNH TRÀ VINH (Bản tin số 2)

Xem thêm
Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 14/06/2024

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KS-10956)

Công văn số 1681/STNMT-QLTNB ngày 21/05/2024

v/v triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước

Công văn số 661/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/03/2024

V/v phổ biến các Thông tư 21/2023/TT-BTTT và 22/2023/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND26 ngày 26/02/2024

thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬