Xây dựng thành công huyện nông thôn mới, thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

28/01/2021   76

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đến nay huyện Càng Long có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện thực hiện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đúng theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đề đạt được kết quả đó bên cạnh nhiều thuận lợi cũng còn tồn tại, hạn chế và qua đó cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Cửa ngõ huyện nông thôn mới- Huyện Càng Long

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Càng Long đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015, đạt 9,3%/năm, giai đoạn 2015-2020 đạt 11,03%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xuân về trên quê hương nông thôn mới huyện  Càng Long

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã thu hút và huy động nguồn lực của toàn xã hội với hơn 2.127 tỷ đồng ( bình quân mỗi năm quy động trên 200 tỷ đồng), trong đó quy động sự đóng góp từ chung trong dân quy đổi thành tiền khoảng 195 tỷ đồng, chiếm 9,17%.

Một số dự án đã và đang được triển khai thực hiện như: nâng cấp Quốc lộ 60, cầu Cổ Chiên, các Hương lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn huyện. Đặc biệt là xây dựng Hương lộ 7, 37, 39,… và nhiều công trình quan trọng khác trên địa bàn huyện. Trong 10 năm thực hiện Chương trình, người dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội, nhờ đó mà hàng trăm km đường giao thông nông thôn được xây dựng nhưng không phải đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực dịch vụ: Vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính ngân hàng,… tiếp tục phát triển phục vụ tốt nhu cầu xã hội.

Công tác quy hoạch được quan tâm thực hiện như: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch vùng huyện Càng Long,…

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Chất lượng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước đổi mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệu vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như sau:

                   

 Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương; triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kinh tế chưa đi vào chiều sâu, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sản xuất theo hướng liên kết; nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tuy phát triển nhưng quy mô sản xuất nhỏ, sức cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động chưa cao.

Chất lượng ấp, khóm, xã, thị trấn văn hóa có nơi chưa toàn diện; công tác giảm nghèo thiếu bền vững; đào tạo nghề chưa gắn với thị trường lao động nên việc giải quyết việc làm cho lao động địa phương chưa thực hiện tốt; số lượng người đi xuất khẩu lao động còn thấp; đời sống của một bộ phận Nhân dân tuy có nâng lên đáng kể nhưng chất lượng cuộc sống chưa được nâng cao; kiểm tra giám sát, quản lý đôi lúc thiếu chặt chẽ.

Tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn ra. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính cần tiếp tục thực hiện quyết liệt; quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực chưa sát với yêu cầu thực tế, hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động thay đổi ý thức Nhân dân chưa toàn diện, chưa có nhiều phong trào hay lôi cuốn sự tham gia của quần chúng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng và một số đảng viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

Nguyên nhân hạn chế: Xuất phát điểm kinh tế xã hội của huyện thấp, nguồn lực đầu tư có hạn; trình độ và năng lực quản lý từng cấp chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Nhận thức của một bộ phận Nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là vệ sinh môi trường từng lúc, từng nơi còn hạn chế.

Công tác quy hoạch chưa kịp thời, quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch đôi lúc chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số nơi năng lực quản lý điều hành chưa cao.

Bài học kinh nghiệm:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là nhân tố hàng đầu, sự đồng thuận của Nhân dân là nhân tố thứ hai quyết định thắng lợi trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, mà chủ thể là Nhân dân. Vì vậy để phát huy tích cực vai trò của chủ thể thì một trong những giải pháp quan trọng là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện công khai, dân chủ tất cả các công việc có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới, để Nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện.

Tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ ấp, đảm bảo đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và từng địa bàn dân cư.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chỉ đạo, vận động các ấp và từng hộ gia đình trong việc: Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất; đặc biệt  làm tốt vệ sinh đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, thu gom phân loại, xử lý rác thải.

Mỗi người dân tự ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây hoa kiểng làm cho nhà ở , đường nông thôn thêm xanh - sạch - đẹp

Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân làm tiền đề huy động nguồn lực trong Nhân dân: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất. Quan tâm hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, nhất là các hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết hiệu quả.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá nội dung tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý của Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại hạn chế từ đó đưa ra phương hướng chỉ đạo kịp thời. Gắn trách nhiệm kết quả xây dựng nông thôn mới tới từng cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới. Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới./.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan