Văn phòng đăng ký đất đai tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

18/01/2022   187

Ngày 15/01/2022 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phước tạp trên cả nước. Văn phòng đăng ký đất đai đã xin ý kiến và được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở. Đại biểu khách mời gồm đại diện các Phòng, đơn vị thuộc Sở, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, Cục thuế tỉnh, Tòa án tỉnh, Thi hành án tỉnh và toàn thể viên chức và người lao động thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặt biệt ở đợt dịch thứ 4 phần nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai tiến độ giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên đơn vị cũng cố gắng phấn đấu đạt được một số thành tựu đáng kể sau:

*. Công tác Hành chính - tổ chức và Kế hoạch tài chính

- Phối hợp thực hiện hồ sơ thành lập Đảng bộ bộ phận Văn phòng đăng ký đất đai.

- Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng đăng ký đất đai.

- Lập thủ tục xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2021. Tái hợp đồng lao động năm 2022; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Văn phòng đăng ký đất đai.

- Hoàn chỉnh Đề án ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đề án ban hành Bảng giá dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Hoàn chỉnh thủ tục tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Công văn lấy ý kiến sở, ban, ngành tỉnh.

- Lập hồ sơ thẩm định nội dung và kinh phí Kế hoạch thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính hồ sơ tự nguyện trả lại đất; tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện các công trình công cộng và các công trình Nhà nước đã bồi thường làm đê, kè, đường,… nhưng chưa chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trước khi Sở Tài chính, các Sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến ban hành trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

*. Công tác đào tạo và bồi dưỡng viên chức

Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho hơn 221 viên chức và người lao động về công tác chuyên môn. Cử 23 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng

viên chức Tài nguyên môi trường hạng II, 141 viên chức và người lao động bồi dưỡng viên chức Tài nguyên Môi trường hạng III theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (hình thức học trực tuyến), 37 viên chức người lao động bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

*. Công tác thi đua khen thưởng

Đầu năm, đơn vị đã tổ chức đăng ký thi đua các danh hiệu tập thể và cá nhân cho viên chức và người lao động. Kết quả có 276 cá đạt danh hiệu lao động tiên tiến, ngoài ra các danh hiệu khác:

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 34 cá nhân.

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen: có 71 cá nhân, về tập thể có 04 phòng và 05 Chi nhánh.

- Đề nghị Bộ TNMT tặng bằng khen: 02 cá nhân.

- Đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 05 cá nhân.

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 08 cá nhân.

*. Về thu nhập người lao động

Lương bình quân người lao động toàn đơn vị trong năm 2020 là 3.909.206 đồng, tăng 210.531 đồng so với năm 2019.

Thu nhập tăng thêm bình quân người lao động toàn đơn vị (làm việc đủ 12 tháng) là 961.386 đồng/tháng giảm 115.095 đồng/tháng so với năm 2019.

* Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Tổng số hồ sơ nhận thực hiện trong năm là 149.295 hồ sơ. Trong đó:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo tổng hồ sơ cần thực hiện là 393 hồ sơ, đã thực hiện xong 264 hồ sơ, đang thực hiện 10 hồ sơ, chuyển trả 102 hồ sơ, tạm dừng 17 hồ sơ không có hồ sơ trễ hẹn.

- Hộ gia đình, cá nhân tổng hồ sơ cần thực hiện là 148.902 hồ sơ, đã thực hiện xong 143.071 hồ sơ, đang thực hiện 5.831 hồ sơ. Trễ hẹn 4.261 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 2,86%.

*. Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Công tác tiếp nhận xử lý đơn, thư yêu cầu khiếu nại: Trong năm nhận 72 đơn thư, năm 2020 chuyển sang 12 đơn thư. Giải quyết được 77 đơn, đang thực hiện giải quyết 07 đơn.

*. Công tác tiếp công dân tại VPĐK tỉnh: Trong năm tiếp nhận và giải 93 trường hợp yêu cầu giải đáp về công tác chuyên môn (hướng dẫn các thủ tục về đất đai).

*. Công tác phối hợp với Toà án, Thi hành án (khảo sát đo đạc): Trong năm nhận 716 hồ sơ, hoàn thành 629 hồ sơ, chuyển trả 30 hồ sơ, đang thực hiện 57 hồ sơ. Trong đó: Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thành 46 hồ sơ, chuyển trả 17 hồ sơ. Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 583 hồ sơ, chuyển trả 13 hồ sơ, đang thực hiện 57 hồ sơ.

*. Phối hợp bưu điện thực hiện tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong năm, Văn phòng đăng ký đất đai đã phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện triển khai dịch vụ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 1.538 hồ sơ, nâng tổng số từ ngày 15/9/2018 đến nay được 6.327 hồ sơ.

*. Thực hiện công tác ủy quyền ký Giấy chứng nhận: Trong năm thực hiện được 66.764 giấy cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân: Cấp biến động 59.836 giấy; cấp đổi 6.804 giấy;

- Tổ chức, CSTG: Cấp lần đầu: 14 giấy; Cấp biến động: 110 giấy

* Tổng số Giấy chứng nhận đã ký chưa trao tồn đến này là 1.313 giấy.

*. Thực hiện Dự án VILG

Đã bàn giao phần khối lượng Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện cho đơn vị thi công. Đồng thời Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận dữ liệu địa chính và thực hiện đối soát tích hợp dữ liệu, ký sổ địa chính (điện tử) và đưa vào vận hành. Nhận và bàn giao máy móc thiết bị dự án về các đơn vị cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở TNMT phát biểu chị đạo Hội nghị

*. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Ban Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai đề ra biện pháp thực hiện như sau:

- Kiện toàn lại bộ máy tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai theo chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại các phòng, đơn vị chuyên môn, rà soát khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng nhân viên, bố trí lại các chức danh cụ thể. Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng viên chức và người lao động phân công phân nhiệm rõ ràng.

- Tiếp tục triển khai, nhắc nhở viên chức và người lạo động thực hiện tốt trong công tác phòng, chống Covid để thích ứng với dịch bệnh Covid - 19 trong tình trạng “Bình thường mới”.

- Ban hành Quyết định định phân công giao việc cụ thể cho từng cá nhân trong đơn vị.

- Triển khai đến các phòng, chi nhánh thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VPĐKĐĐ ngày 06/01/2022 về hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai năm 2022 ngay từ đầu năm để chủ động thực hiện. Từng tháng, quý, 6 tháng có sơ kết kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời phát hiện và uốn nắn những mặt tồn tại, yếu kém và phát huy những ưu điểm đạt được.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các Phòng, Chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai. Trong năm tổ chức tối thiểu 2 lần kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch định kỳ; tổ chức tối thiểu 4 đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan lĩnh vực chuyên môn thuộc đơn vị.

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ với các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thường xuyên trong công tác chuyên môn.

- Trong năm 2022 tiếp tục đặt mục tiêu tất cả các Chi nhánh kéo giảm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trễ hẹn dưới 1,50%. Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan