Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

09/06/2020   450

Thực hiện Công văn số 274/VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 04/6/2020, Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Qua đó, để nắm rõ quá trình xây dựng dữ liệu giá đất trên phần mềm xác định giá đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xây dựng.

Hiện nay, bảng giá đất 05 năm (2020-2024) tỉnh Trà Vinh được UBND tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Để ứng dụng công nghệ thông tin trong xác định vị trí đất và xây dựng dữ liệu giá đất Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh tiến hành tìm hiểu và xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong xác định giá đất. Ngày 05/06/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Sau thời gian một ngày làm việc tập trung và hiệu quả dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ chuyên môn của đơn vị bạn, Văn phòng Đăng ký đất đai Trà Vinh cơ bản nắm được các bước thực hiện để xây dựng dữ liệu giá đất. Mặc dù chỉ bước đầu tiếp cận và còn nhiều điều cần học tập và nghiên cứu để hoàn thành việc xây dựng giá đất nhưng buổi học tập kinh nghiệm là vô cùng cần thiết. Là tiền đề để Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai phần mềm xác định vị trí và giá đất trong thời gian tới nhằm hỗ trợ các Chi nhánh thực hiện xác định vị trí, giá đất nhanh và độ chính xác cao, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hình ảnh buổi học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Đồng Nai

Người viết: T P TOÀN (VPĐKĐĐ TỈNH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan