UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

30/03/2022   167

Ngày 18/3/2022, UBND huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Ngày 18/3/2022, UBND huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND kế hoạch tổ chức triển khai  thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện Kế hoạch này, UBND huyện chỉ đạo 04 nội dung tập trung trong năm 2022:

- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thị trấn Càng Long giữ vững và nâng cao chất lượng đô thị văn minh.

- Thực hiện tốt việc kiểm soát hiệu quả tình hình dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhất là biến thể mới Omicron của SARS-COV-2, đảm bảo sức khỏe, đời sống của người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa; an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, lập nghiệp, khởi nghiệp và giảm nghèo bền vững; quan tâm khai thác các tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch; cuối năm tái công nhận thị trấn văn minh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị Dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nhất là các chi, tổ hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; phấn đấu cuối năm 2022 các ngành đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 70% tổ chức hội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Phấn đấu cuối năm 2022 Đảng bộ thị trấn Càng Long được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai, quán triệt sâu, rộng tinh thần Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy, nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, ban,ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đột phá trong năm 2022, trên cơ sở kết quả đạt được rút kinh nghiệm nhân rộng; tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị Càng Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đến năm 2025. Việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đối với thị trấn Càng Long một cách toàn diện là nhiệm vụ của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Càng Long; quá trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, quy định nhiệm vụ rõ ràng, giải pháp linh hoạt để có sự tập trung chỉ đạo thực hiện.

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thị trấn

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân liên quan đến cải thiện cảnh quan môi trường, UBND huyện giao phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến nhận thức rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn thị trấn về ý thức bảo vệ môi trường. Tăng cường năng lực tổ chức bộ máy về bảo vệ môi trường mang tính chuyên nghiệp, trách nhiệm. Giám sát chặt chẽ đơn vị thu gom rác thải đảm bảo tuần suất thu gom, phải thu gom triệt để, không để tồn đọng rác. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm, khí thải trên địa bàn thị trấn. Thực hiện tốt Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng, bảo dưỡng, chăm sóc hệ thống cây xanh và trồng mới cây xanh ở khu vực thị trấn nhằm cải thiện môi trường không khí, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng cảnh quan môi trường trên đia bàn thị trấn đảm bảo Xanh-Sạch-Đẹp./.

Người viết: N Q CHINH (PTN CANG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan