TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2017/NĐ-CP

05/05/2021   317

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Để triển khai thực hiện Nghị định nêu trên, vừa bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan, vừa bảo đảm tránh thất thu Ngân sách Nhà nước, đầu tư hợp lý cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Ngày 06/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1604/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017.  Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh) chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1221/UBND-NN ngày 05/4/2021 và Công văn số 1297/UBND-NN ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đến các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh biết để thực hiện đúng các quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tóm tắt một số nội dung trọng tâm được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 so với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 cụ thể như sau:

1/ Sửa đổi, bổ sung Điều 4. Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Thời gian khai thác được xác định trên cơ sở thời gian bắt đầu vận hành công trình, thời điểm giấy phép bắt đầu có hiệu lực và thời hạn quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2/ Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 7:

- Trường hợp công trình đã vận hành và đã được cấp giấy phép, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà chủ giấy phép nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn để tiếp tục khai thác nước, tính từ ngày giấy phép trước đó hết hiệu lực đến thời điểm giấy phép mới hết hiệu lực.

- Trường hp công trình khai thác, s dng tài nguyên nước cho nhiu mc đích thì sn lượng khai thác để tính tin cp quyn khai thác được tính cho tng mc đích s dng:

+ Đối vi h thng cp nước tp trung đã vn hành thì t l cp nước cho các mc đích s dng nước ca h thng được tính theo s liu sn lượng cp nước đã được quyết toán năm gn nht ca h thng.

+ Đối vi h thng cp nước tp trung chưa vn hành hoc vn hành chưa đủ 01 (mt) năm và chưa có đủ h sơ quyết toán sn lượng nước thì t l cp nước cho các mc đích s dng nước ca h thng được tính theo h sơ thiết kế đã được cơ quan có thm quyn phế duyt.

Đơn v phân phi và kinh doanh nước (không có công trình khai thác nước) có trách nhim cung cp và chu trách nhim v tính chính xác ca thông tin, s liu cp nước phc v xác định t l cp nước cho các mc đích s dng ca h thng cp nước tp trung.

3/ Sửa đổi, bổ sung Điều 8:

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được áp dụng một lần cho toàn bộ thời hạn của giấy phép trừ trường họp điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Nghị định này. Thời điểm áp dụng giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xác định tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đầy đủ, họp lệ hồ sơ tính tiền cấp quyên khai thác tài nguyên nước.

4/ Sửa đổi, bổ sung Điều 12:

Khi điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải căn cứ vào giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 thì giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là giá tính tiền cấp quyền theo Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền liền trước đó.

5/ Sửa đổi, bổ sung Điều 14 - Phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thảc tài nguyên nước:

- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được nộp hằng năm theo số tiền được ghi trong quyêt định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Căn cứ khả năng của mình, chủ giấy phép lựa chọn phương thức nộp tiền một lần trong năm, hai lần trong năm hoặc nộp một lần cho cả thời gian được phê duyệt.

- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một loại chi phí được xác định trong giá thành sản xuất của chủ giấy phép.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Nghị định bãi bỏ Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 (Đính kèm Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ)

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ đến các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước được biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cơ quan và các tổ chức, cá nhân liên hệ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

Người viết: T Q ĐỨC (PTNB)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan