Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/07/2019   256

Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Để công tác quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được chặt chẽ và hiệu quả, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh chưa thực hiện, được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại Công văn số 2743/UBND-NN ngày 31/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” với nguồn kinh phí do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) hỗ trợ thông qua Ban Điều phối Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Trà Vinh (Dự án AMD Trà Vinh).

Dự án “Điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” với tổng kinh phí được hỗ trợ là 1.600 triệu đồng, thực hiện các nội dung chủ yếu như sau:

- Thu thập, điều tra, cập nhật dữ liệu, thông tin về đặc điểm, tình hình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Điều tra, thống kê hiện trạng các công trình khai thác sử dụng nước dưới đất hiện có trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá;

- Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất;

- Phân tích, đánh giá khoanh định vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ;

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng và công bố vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Tổ chức hội thảo, nghiệm thu dự án và công bố kết quả.

Thông qua thực hiện quy trình xin ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ (IFAD), Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam (đơn vị trúng thầu) đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn “Điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Hiện tại, đơn vị tư vấn đang triển khai công tác điều tra, khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Các sản phẩm của dự án bao gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án; Các bản đồ hiện trạng khai thác và bản đồ phân vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất (hệ tọa độ VN 2000: 1050 30’) toàn tỉnh và từng địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chuyển giao sản phẩm của dự án đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để cùng phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Người viết: N T Đ DIỄM (PHÒNG QLTN&B)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan