Triển khai Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025.

09/12/2021   174

Ngày 08/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3593/STNMT-QLMT gửi đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố và một số cơ sở thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 6280/UBND-NN ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và địa phương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1973/QĐ-TTg, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, địa phương và một số cơ sở thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục tùy theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định số 1973/QĐ-TTg và chú trọng thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để cùng tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2022 và trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2023 (Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh).
  2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các cơ sở phát sinh khí thải trên địa bàn quản lý; đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí theo thẩm quyền quản lý.

3. Đối với các công ty thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục: cần khẩn trương đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối phục vụ cho việc truyền dữ liệu về khí thải công nghiệp từ các cơ sở về Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Người viết: L T B THẢO (PQL TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan