Triển khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long.

04/01/2021   57

Ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long triển khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Qua đó triển khai trình tự, nội dung và phương pháp, bố cục trình bày báo cáo thuyết minh tổng hợp lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long để các ngành, UBND các xã, thị trấn cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp huyện) tổ chức thẩm định.

Quang cảnh cuộc họp

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long triển khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Bà Huỳnh Thị Lụa – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Đến dự còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn thực hiện dự án.

Tại cuộc họp đơn vị tư vấn thực hiện dự án đã triển khai trình tự, nội dung và phương pháp, bố cục trình bày báo cáo thuyết minh tổng hợp lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long để các ngành, UBND các xã, thị trấn cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp huyện) tổ chức thẩm định.

Theo đó trình tự, nội dung các bước thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 căn cứ Điều 51 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gồm 7 bước như sau: 1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; 3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai; 4. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; 5. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu; 6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan; 7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. Về pương pháp thực hiện gồm các phương pháp như: Thu thập số liệu thứ cấp; thu thập số liệu sơ cấp; phương pháp xử lý số liệu; phương pháp xây dựng bản đồ; phương pháp quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

Về phần báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long đã thông qua nội dung kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 gồm các nội dung: chỉ tiêu sử dụng đất; biến động  các loại đất trong năm kế hoạch; diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch; danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch./.

Qua cuộc họp, một số đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, lãnh đạo UBND xã, thị trấn đã có ý kiến đóng góp vào một số nội dung để đơn vị tư vấn thực hiện dự án bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn./.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan