Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

12/03/2020   565

Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

I. Thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Thành viên;

3. Bà Đinh Thị Nhanh, Phó chánh Văn phòng Sở - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Thành viên;

5. Ông Lê Văn Mười Hai, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Thành viên;

6. Ông Tô Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TNMT - Thành viên;

7. Ông Phan Văn Luận, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Thành viên.

II. Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Trà Vinh thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường.

2. Là đầu mối nhanh để hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt về thủ tục đất đai và môi trường của nhà đầu tư.

3. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư về đất đai, môi trường và giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Tổ Công tác giải quyết theo quy định.

III. Thông tin liên hệ:

- Làm việc định kỳ vào ngày thứ 3 hàng tuần.

- Số điện thoại hotline: 0975 109 979

- Email: hotrodoanhnghiep.stnmt@travinh.gov.vn

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan