Tổ chức sát hạch viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2020

08/06/2020   98

Ngày 03/6/2020 Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức phỏng vấn sát hạch kiến thức chuyên môn các ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Văn phòng đăng ký đất đai được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tháng 3/2019. Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngủ lãnh đạo, quản lý, lực lượng cán bộ quy hoạch đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp chức năng nhiệm vụ và đáp ứng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 30/KH-VPĐKĐĐ ngày 25/12/2019 của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thì phương thức tuyển dụng của đơn vị là Quyết định công nhận đối với các trường hợp biên chế viên chức từ Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện chuyển qua và tiến hành xét tuyển đặc cách đối với các vị trí chủ chốt còn lại là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh do đủ điều kiện theo quy định tại Điểm a Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Qua xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển vòng một của các ứng viên, có 21 ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng hai về sát hạch kiểm tra kiến thức chuyên môn.

Các ứng viên đăng ký dự tuyển tại các vị trí:

  1. Vị trí Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: 01 viên chức.
  2. Vị trí Phó Trưởng phòng: 05 viên chức (phòng Hành chính - Tổng hợp, Thông tin - Lưu trữ, Kỹ thuật địa chính mỗi phòng 01 vị trí. Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận - 02 vị trí).
  3. Vị trí Giám đốc Chi nhánh: 05 viên chức (Chi nhánh huyện Cầu Kè, Châu Thành, huyện Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh).
  4. Vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh: 10 viên chức (Chi nhánh huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú mỗi Chi nhánh 01 vị trí. Chi nhánh thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long mỗi Chi nhánh 02 vị trí).

Chủ tịch Hội đồng trao đổi với các ứng viên dự tuyển trước khi sát hạch

Các ứng viên đang làm bài kiểm tra về kiến thức chuyên môn

Kết quả sau buổi kiểm tra sát hạch có 21 ứng viên trúng tuyển vào làm việc tại vị trí việc làm đã đăng ký, tất các các ứng viên điều có số điểm sát hạch trên 50 điểm (Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì người có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên được xác định là người trúng tuyển).

Qua kết quả xét tuyển viên chức, Văn phòng đăng ký đất đai trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của đơn vị là 27 người theo quy đinh (trong đó có 06 người được công nhận và 21 người thông qua kết quả xét tuyển viên chức).

Đây là năm đầu tiên Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức xét tuyển viên chức theo Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND  ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành.

Để đảm bảo các nhân sự khi được tuyển dụng vào Văn phòng đăng ký đất đai làm việc đúng vị trí việc làm, phát huy được vai trò nồng cốt trong các hoạt động của đơn vị đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng các quy định liên quan đến đơn vị sự nghiệp cũng như loại hình công tác của đơn vị, trong những năm tiếp theo Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định.

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ TỈNH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan