Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai năm 2021

20/12/2021   228

Ngày 18/12/2021 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai năm 2021 tổ chức sát hạch vòng 2 kiểm tra về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ các ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Văn phòng đăng ký đất đai được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2021. Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngủ lãnh đạo, quản lý, lực lượng cán bộ quy hoạch đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp chức năng nhiệm vụ và đáp ứng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 18/KH-VPĐKĐĐ ngày 05/10/2021 của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thì phương thức tuyển dụng của đơn vị là tiếp nhận viên chức (theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Qua xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển vòng một của các ứng viên, có 27 ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng hai về sát hạch kiểm tra kiến thức chuyên môn.

Ảnh: Hội đồng triển khai Nội quy kiểm tra, sát hạch

Kết quả buổi kiểm tra sát hạch có 26 ứng viên dự tuyển hoàn thành tốt bài kiểm tra sát hạch của Hội đồng kiểm tra sát hạch đưa ra. Có 01 ứng viên không tham dự được kỳ kiểm tra do phải cách y tế liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức Hội đồng kiểm tra sát hạch thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Ảnh: Ứng viên dự tuyển kiểm tra tình trạng túi đựng bài thi

Kết quả buổi kiểm tra sát hạch có 26 ứng viên dự tuyển hoàn thành tốt bài kiểm tra sát hạch của Hội đồng kiểm tra sát hạch đưa ra. Có 01 ứng viên không tham dự được kỳ kiểm tra do phải cách y tế liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức Hội đồng kiểm tra sát hạch thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Ảnh: Các ứng viên nghiêm túc làm bài thi

Ảnh: Các ứng viên nghiêm túc làm bài thi

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan