Tỉnh Trà Vinh hoàn thành cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển

04/08/2021   155

Thực hiện Điều 79, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường Biển khu vực phía Nam thực hiện dự án: “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (giai đoạn 2) - Cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Kết quả, toàn tỉnh Trà Vinh có 07 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, với 149 mốc giới, cụ thể: Xã Long Hòa, huyện Châu Thành 12 mốc; xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang 04 mốc; thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang 10 mốc; xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang 28 mốc; xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải 36 mốc; xã Đông Hải, huyện Duyên Hải 38 mốc; xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải 21 mốc.

Ảnh: Quy cách mốc hành lang bảo vệ bờ biển

Sản phẩm dự án được giao nộp về địa phương lưu trữ và quản lý theo 03 cấp: Cấp tỉnh (Giao về Sở Tài nguyên và Môi trường), Cấp huyện (Giao về Phòng Tài nguyên và Môi trường), Cấp xã (Giao về UBND các xã). Danh mục sản phẩm bao gồm: Sơ đồ vị trí mốc; Bảng thống kê vị trí mốc giới; Biên bản bàn giao 149 mốc; Bản đồ hiệu chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển theo vị trí các mốc giới đã được cắm trên thực địa; Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp Chủ đầu tư; Đĩa CD lưu số liệu.

Ảnh: Kiểm tra, nghiệm thu mốc hành lang bảo vệ bờ biển ngoài thực địa

Hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh chủ yếu là rừng phòng hộ ven biển và một số khu vực có các hoạt động sản xuất của người dân. Các hoạt động này vẫn diễn ra bình thường trong hành lang bảo vệ bờ biển ngoại trừ các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển được quy định tại Điều 24 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, như sau: Khai thác khoáng sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; Xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư; Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải; Khoan, đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển, trừ hoạt động quy định tại Điều 25 của Luật này; Lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển; Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển được quy định tại Điều 25 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bao gồm: Khai thác nước dưới đất; Khai hoang, lấn biển; Cải tạo công trình đã xây dựng; Thăm dò khoáng sản, dầu khí; Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Các hoạt động bị hạn chế đã được Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 41 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của quy định.

Việc cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, đồng thời là cơ sở để quy hoạch, xây dựng các công trình kinh tế - xã hội ven biển, tăng cường năng lực quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích các bên liên quan phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng ven biển tỉnh Trà Vinh./.

Người viết: N T NGUYEN (PTNB)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan