Thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

14/04/2020   513

Thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan