Thông báo về việc thực hiện đấu giá quyền khai thác KS làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long

15/09/2020   25

Thông báo về việc thực hiện đấu giá quyền khai thác KS làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan