Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

14/05/2021   181

Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan