Thông báo Về việc chọn đơn vị tư vấn tham gia lập dự toán Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

14/09/2022   62

Thông báo Về việc chọn đơn vị tư vấn tham gia lập dự toán Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan