Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 19 bảng pano tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

24/08/2020   303

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 19 bảng pano tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan