Thông báo lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022” (lần 3)

20/06/2022   175

Thông báo lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022” (lần 3)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan