Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 03: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

29/07/2022   69

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 03: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan