Thị xã Duyên Hải công bố kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn Thị xã năm 2020

11/12/2020   150

Ngày 08/10/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thị xã, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chỉ thị 15) tiến hành công bố kết quả thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND của các xã, phường, kết quả chấm điểm các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn Thị xã.

Thực hiện Quy định tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Ban Chỉ đạo Chỉ thị số 15 theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã đã tổ chức khảo sát, chấm điểm các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp, kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của các xã, phường. Việc tổ chức khảo sát, đánh giá, chấm điểm được thực hiện từ ngày 01/12/2020-03/12/2020;

Ông Lê Đình Trung – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chỉ thị 15 Thị xã thông qua kết quả thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND

Ngày 08/10/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thị xã, Ban Chỉ đạo Chỉ thị 15 tiến hành công bố kết quả thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND của các xã, phường, kết quả chấm điểm các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn Thị xã. Kết quả có 13 tuyến đạt tiêu chí tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp với tổng chiều dài 17,4 km (trong đó có 02 tuyến cấp thị xã, 02 tuyến do các ngành thị xã, 09 tuyến do UBND các xã, phường thực hiện); có 07/07 xã, phường có đạt >80 điểm (xếp loại tốt);

Được biết, qua Kết quả chấm điểm các tuyến đường, chấm thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành Quyết định công nhận đối với các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp và xem xét khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp, có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn thị xã./.

Từ khóa: M T HA (PTNMT txDH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan