Tập huấn Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

30/03/2021   51

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân, đặc biệt là KN,TC trong lĩnh vực đất đai. Chính sách, pháp luật về giải quyết KN,TC ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền KN,TC, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình KN,TC trong lĩnh vực đất đai vẫn diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp hết sức căn cơ, đồng bộ, với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành.

Từ những phát sinh các bất cập trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại trong thời gian vừa qua, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong giải quyết đơn, thư liên quan lĩnh vực đất đai. Ngày 27/3/2021, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai đã mời Báo cáo viên ông Đặng Văn Mừng (Phó Chánh Thanh tra Sở TNMT) tập huấn cho hơn 50 cán bộ trực tiếp nhận, xử lý đơn thư KN, TC.

Nội dung buổi Tập huấn xoay quanh các vấn đề liên quan đến Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 1242020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. Bên cạnh đó trong buổi tập huấn có gợi ý trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết đơn thư với các trường hợp cụ thể từng đơn thư.

PGĐ VPĐKĐĐ Thái Thành Nên – Phát biểu khai mạc

Ông Đặng Văn Mừng – triển khai tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai nâng cao được kiến thức chuyên môn, từ đó, góp phần ổn định, giải quyết các khó khăn vướt mắt cho người dân.

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan