Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết hoạt động Tài nguyên và Môi trường quý III 2020

30/09/2020   47

Ngày 29/9/2020, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh diễn ra Hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động tài nguyên và môi trường ((TNMT) quý III năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chủ trì, chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Kế toán trưởng; Trưởng phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Chi nhánh VPĐK các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm PTQĐ.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi trường quý III năm 2020, kế hoạch công tác quý IV năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tháng 8/2020; Báo cáo tình hình giải ngân, đánh giá tiến độ thực hiện 77 nhiệm vụ sự nghiệp, dự án năm 2020 và thảo luận ý kiến của đại biểu dự Hội nghị.

Sau khi nghe Hội nghị báo cáo, đánh giá, thảo luận kết quả hoàn thành nhiệm vụ; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chậm tiến độ công việc của cấp huyện, các dự án được giao,…; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021) cấp huyện;

- Tham mưu, báo cáo UBND trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm 2020-2024 (01 số tuyến đường); trình Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021 tại kỳ họp cuối năm và các văn bản khác được giao nhiệm vụ;

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm; thực hiện nhanh công tác thẩm định giá đất cụ thể; giải quyết thủ tục hành chính (kéo giảm hồ sơ trễ hẹn xuống <1,5%); thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia;

- Theo dõi nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải trình 04 dự án (03 Cụm công nghiệp và đường Vành đai) theo Công văn số 4858/BTNMT-TCQLDD của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thúc đẩy quyết liệt dự án giải ngân vốn VILG đạt mục tiêu đề ra;

- Hỗ trợ huyện Càng Long đánh giá toàn diện Tiêu chí 17 (cấp xã và huyện) để đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020; chuẩn bị Kế hoạch chi tiết và giải pháp thực hiện Tiêu chí 17 để huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới trước tháng 9/2021.

- Cải thiện và chuyển biến rõ nét chỉ số PCI, đề xuất cho lập một số dự án Ứng dụng công nghệ thông tin để tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường: giá đất, quy hoạch, quan trắc môi trường, quản lý khu vực biển, đo đạc bản đồ,...

- Tổ chức 04 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức 3 cấp tỉnh, huyện, xã; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai: tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho viên chức, người lao động.

- Hoàn thành công tác tham mưu ban hành văn băn quy phạm pháp luật; báo cáo sơ, tổng kết các Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

- Chuẩn bị công tác xét thi đua khen thưởng năm 2020; chuẩn bị công tác tổ chức tổng kết năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021; kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ thủ tục (chủ trương) các dự án triển khai trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021.

- Theo dõi báo cáo khắc phục kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực 9 đối với Sở tài nguyên và môi trường; báo cáo kết quả xử lý các Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 14/4/2020; Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 14/4/2020 và Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 12/8/2020 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số;…

Hội nghị sơ kết quý III năm 2020 diễn ra trong thời gian 01 buổi và đạt được yêu cầu đề ra./.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gợi ý, chủ trì thảo luận

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Người viết: Q T NHỰT (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan