Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết hoạt động tài nguyên và môi trường 06 tháng đầu năm 2020

03/07/2020   235

Ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra Hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động tài nguyên và môi trường (TNMT) 06 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chủ trì, chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Kế toán trưởng; Trưởng phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Chi nhánh VPĐK các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm PTQĐ.

Ông Trần Vă Hùng - Giám đốc Sở TNMT phát biểu khai mạc và đáp từ  Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác TNMT 06 tháng đầu năm 2020; tình hình giải ngân các công trình, dự án; đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, các nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ; kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã thảo luận, với nhiều ý kiến của đại biểu tham dự, chủ yếu tập trung những khó khăn, vướng mắc của địa phương để kịp thời tháo gỡ, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe Hội nghị báo cáo, đánh giá, thảo luận kết quả hoàn thành nhiệm vụ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng, ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; phòng TNMT huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ cán bộ 03 cấp, đầy đủ về số lượng các chức danh lãnh đạo và quản lý của Sở (còn khuyết); phối hợp với UBND cấp huyện kiện toàn phòng tài nguyên và môi trường và chức danh cán bộ địa chính, môi trường cấp xã sau khi cấp huyện hoàn thành Đại hội.

- Công tác tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật của Ngành: tiếp tục tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ để phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công chức 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện hoàn thành trong Quý III/2020; tăng cường thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến các chính sách của ngành qua bản tin TNMT; trang thông tin điện tử; Sở TNMT đồng hành cùng doanh nghiệp và các hội thảo.

- Công tác xây dựng văn bản QPPL: theo chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở khẩn trương tham mưu, trình ban hành theo đúng Kế hoạch chi tiết số 13 của Sở.

- Tập trung toàn lực thực hiện để nâng Chỉ số PCI (Chỉ số tiếp cận đất đai). Phấn đấu tăng tối thiểu 15 bậc, năm 2020 điểm số đạt từ 7,05 điểm trở lên.

- Hiện nay, tỷ lệ giải ngân công trình, dự án, nhiệm vụ sự nghiệp chỉ đạt 8,60%. Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải hết sức tập trung thực hiện, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thanh toán giải ngân kịp tiến độ.

- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu trả lời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời, có chất lượng. Hoàn thành trước 10/7/2020.

- Lập dự toán ngân sách năm 2021 chuyển Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở đúng thời gian quy định.

- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin: chủ động phối hợp trong thực hiện công việc chuyên môn trong nội bộ Ngành; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của địa phương để kịp thời báo cáo thỉnh thị và đề xuất giải pháp tháo gỡ; hạn chế tối đa hội họp, chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết. Khi được yêu cầu phối hợp thì phải có trách nhiệm trả lời đúng thời gian và đầy đủ nội dung yêu cầu.

- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm CNTT TNMT triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 95 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tiếp tục triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, nghiên cứu mở rộng thêm khoảng 50% cấp xã. Thời gian thực hiện kể từ 01/7/2020 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh Hội nghị

- Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: Tham mưu UBND cấp Huyện thực hiện các nội dung: 1) Triển khai ngay công tác Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) cấp Huyện; 2) Kiện toàn đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, báo cáo đề xuất về Sở TNMT danh sách cán bộ cần đào tạo, tập huấn cho mục tiêu sử dụng 2021-2025, Sở TNMT phối họp Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh tổ chức lớp đào tạo nguồn tại tỉnh; 3) Lập, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ TNMT năm 2021 chi tiết gửi về Sở đầy đủ các lĩnh vực (đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, thanh tra - kiểm tra, …) thuộc thẩm quyền cấp huyện, kèm theo là Dự toán bố trí cho các hoạt động; riêng đối với kế hoạch và dự toán 2020 (điều chỉnh hoặc bổ sung): Phòng TNMT tham mưu UBND cấp huyện lập, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030), Kiểm kê đất đai 2019 từ nguồn kinh phí sự nghiệp, Sở Tài chính đã có hướng dẫn, gửi về Sở trước ngày 10/7/2020; 4) Phối hợp Công an huyện, Cơ quan Thanh tra cấp huyện, UBND cấp xã, Trưởng công an cấp xã, cán bộ địa chính cấp xã: tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện ngay việc lập Đoàn kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật của các đối tượng: chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, xả rác sinh hoạt, xả nước thải nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm, khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép, kịp thời phát hiện để giáo dục, lập biên bản nhắc nhở, chấn chỉnh tình hình. Trường hợp vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng thì căn cứ các quy định đã được tập huấn, xử phạt hành chính và sử dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp; 5) Rà soát thật kỹ Danh mục cần thu hồi đất, gửi thông tin kịp thời về Sở để có điều chỉnh phù hợp; 6) Chủ động làm tốt vai trò tham mưu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; chủ động tham gia, phối hợp thực hiện dự án VILG để hoàn thành nhiệm vụ chung; tăng cường công tác phối hợp, thỉnh thị, hạn chế vận hành văn bản, giảm hội họp nhằm xử lý công việc nhanh, hiệu quả hơn; 7) Phòng TNMT huyện Càng Long, Châu Thành kiểm tra kỹ các xã về các tiêu chí nông thôn mới; Lò đốt phải sữa chữa kịp thời để đưa vào vận hành; Bãi rác đổ được đến đâu tiến hành phủ lưới đến đó; chủ động thực hiện xây dựng nông thôn mới Tiêu chí 17, có khó khăn vướng mắc phản hồi đến Sở cùng phối hợp tháo gỡ.

Cụ thể các lĩnh vực:

- Về đất đai: 1) Kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ (2021-2025) cấp tỉnh; kiểm tra, thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) cấp huyện đúng thời gian quy định; 2) Khẩn trương trình UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa; tham mưu trình HĐND tỉnh: Nghị quyết điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2020-2024); Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình HDDND thông Danh mục của năm 2021; 3) Dự án Khảo sát đo đạc, kê khai đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất công: đẩy nhanh tiến độ; tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công việc còn lại của đơn vị thi công, hoàn thành trước 30/12/2020; 4) Trình dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/7/2020; 5) TKKT-DT huyện Cầu Ngang: Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ các gói thầu. Đặc biệt lưu ý gói 3, gói 6: đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị thi công khối lượng công việc còn lại; 6) Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết tích tụ đất  đai; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ, viễn thám đúng thời gian quy định theo Kế hoạch chi tiết số 13 của Sở; 7) Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 8) Khẩn trương hoàn thiện, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tực thực hiện chính sách người có công Cách Mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định 117, 118 của Thủ tướng Chính phủ); 9) Tập trung hoàn thành Kế hoạch cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh, phấn đấu kiểm soát hồ sơ trễ hẹn dưới 1,5%; 10) Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện tốt dự án đầu tư 09 nhà kho lưu trữ của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện; trình tự, thủ tục đúng quy định; 11) Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; 12) Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, đặc biệt lưu ý các công trình liên tuyến, liên huyện, những công trình do Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi đầu tư (thực hiện toàn diện từ kê biên, kiểm đếm, đo đạc, định giá); 13) Tham mưu quản lý chặt chẽ 29 khu đất công hiện tại được giao quản lý; thực hiện kiểm tra hiện trạng định kỳ nhằm kịp thời phát hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp lấn chiếm, khai thác tài nguyên; tham mưu tổ chức đấu giá QSD đất đúng quy định pháp luật; 14) Khẩn trương tham mưu Sở báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước 20/7/2020 và 15) Khẩn trương hoàn thành đề án kiện toàn Trung tâm; Đề án vị trí việc làm theo cơ chế tự chủ 100%; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đơn giá nguồn thu trong công tác GPMB.

- Về bảo vệ môi trường: 1) Tập trung phối hợp các sở ngành, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: đánh giá toàn diện Tiêu chí 17 để huyện Càng Long đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào tháng 9/2020; chuẩn bị Kế hoạch chi tiết và giải pháp thực hiện Tiêu chí 17 để huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới trước tháng 9/2021; 2) Tham mưu xử lý ô nhiễm môi trường Bãi rác thành phố Trà Vinh để Nhà thầu tiếp tục triển khai thực hiện, nhanh chóng hoàn thành dự án, đưa dự án ra khỏi danh mục các cơ sở gây ONMT nghiêm trọng. Gói thầu số 04 Dịch vụ đốt rác: Phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt từ 52 – 70% khối lượng rác cần đốt; khẩn trương giải ngân triển khai nhanh gói chôn lấp rác; 3) Đẩy nhanh tiến độ Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức BVMT và BĐKH, kế hoạch tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn trong năm; Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ “Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt  cụm xã Long Hòa - Hòa Minh, huyện Châu Thành”; 4) Chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về thu gom rác sinh hoạt, y tế, CTNH: theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quyết tâm triển khai thực hiện tốt đạt tỷ lệ đã nêu trong Nghị quyết của năm 2020 và 5) Tham mưu phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021.

- Về tài nguyên và biển: 1) Xem xét xử lý các hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, tổng hợp biển đảo theo đúng quy định; Không để phát sinh hồ sơ trễ hẹn; 2) Khẩn trương kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quy định quản lý tài nguyên nước, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 3) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) mỏ cát tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; 4) Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu” và nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Trà Vinh”; 5) Triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án phục vụ cho công tác QLNN về vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, tổng hợp biển đảo; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Đảm bảo giải ngân đúng tiến độ và 6) Dự án AMD: tham mưu thực hiện nhanh đối với gói thầu còn lại; hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 9/2020.

- Thanh tra, kiểm tra về TNMT: 1) Tập trung thực hiện 03 việc Giám đốc Sở giao từ đầu năm chưa hoàn thành: Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính một số vụ điển hình: chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, khai thác đất cát trái quy định, nuôi thủy sản xả nước thải gây ô nhiêm môi trường,…; Kiểm tra, làm rõ 08 nội dung phản ánh của tập thể nhân viên Trung tâm Kỹ thuật TNMT; Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ môi trường trong khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý, sử dụng Cano; 2) Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, tham mưu giải quyết đơn, thư của Chủ tịch UBND tỉnh giao, phấn đấu đạt tỷ lệ 95%; 3) Đẩy nhanh tiến độ triển khai nhanh việc thanh tra quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại 05 huyện (Châu Thành, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè và Trà Cú) theo Đề án của Chính phủ; 4) Khẩn trương báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác đất ở Huyền Hội; báo cáo kết quả thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất công của UBND phường 1, thị xã Duyên Hải; Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các Kết luận thanh tra của Giám đố Sở và 5) Chủ động hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng kiểm tra, thanh tra các cấp về nghiệp vụ chuyên môn; đề xuất các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch cụ thể để điều phối và nắm bắt thông tin toàn diện, tăng cường việc kiểm tra, thanh tra lĩnh vực TNMT trên phạm vi toàn tỉnh.

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong thời gian 01 buổi. Kết quả đạt yêu cầu đề ra./.

Người viết: Q T Nhựt (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan