Họp Hội đồng tuyển chọn 03 chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

20/06/2020   232

Ngày 19/6/2020 Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Căn cứ nhu cầu công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy Chi cục Quản lý đất đai và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện các bước quy trình theo quy định, ngày 19/6/2020 Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp tuyển chọn chức danh 03 vị trí lãnh đạo cấp phòng đối với 03 công chức, viên chức như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai là ứng viên tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai;

2. Bà Thạch Thị Loan, Trưởng phòng Quy hoạch-Giá đất, Chi cục Quản lý đất đai là ứng viên tuyển chọn chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai;

3. Bà Nguyễn Dương Mai Thy, Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là ứng viên tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Sau khi các ứng viên trình bày Đề án và trả lời 04 câu hỏi phỏng vấn đã được Hội đồng chấm với tổng số điểm bình quân của từng ứng viên như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn. Có tổng số điểm bình quân là 89,8/100 điểm;

2. Bà Thạch Thị Loan. Có tổng số điểm bình quân là 82,1/100 điểm;

3. Bà Nguyễn Dương Mai Thy. Có tổng số điểm bình quân là 82,9/100 điểm.

(Theo quy định tại Công văn số 103/UBND-NC ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh thì ứng viên đạt từ 55 điểm trở lên/100 điểm là trúng tuyển vào chức danh dự tuyển).

Với kết quả nêu trên ông Nguyễn Quốc Tuấn đã trúng tuyển vào chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Thạch Thị Loan trúng tuyển vào chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Nguyễn Dương Mai Thy trúng tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận tại buổi họp, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đề nghị các ứng viên hoàn chỉnh Đề án theo ý kiến đóng góp của Thành viên Hội đồng; giao Thư ký Hội đồng tham mưu hoàn thiện các văn bản có liên quan và trình Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Thạch Thị Loan giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Nguyễn Dương Mai Thy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch Hội đồng phát biểu một số nội dung liên quan đến sự cần thiết trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy đối với Chi cục Quản lý đất đai; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Thanh Nghiệm, Chánh Văn phòng Sở - Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng, Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua các quyết định có liên quan

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, ứng viên trình bày Đề án phát triển ngành

Bà Thạch Thị Loan, ứng viên trình bày Đề án phát triển ngành

Bà Nguyễn Dương Mai Thy, ứng viên trình bày Đề án phát triển ngành

Cảnh quan cuộc họp

 

Người viết: P Q CƯỜNG (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan