Một số định hướng xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

25/08/2021   263

Ngày 20/7/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đơn vị nông thôn mới bảo đảm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) đề ra.

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 với quan điểm và mục tiêu như sau:

- Quan điểm:

+ Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia. Phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; bảo đảm thật sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân là then chốt; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn 2010 - 2020.

+ Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kế thừa, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn, có bổ sung dự án hỗ trợ đối với các lĩnh vực cần thiết. Tập trung đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu; thực hiện đồng bộ các tiêu chí, đầu tư hoàn thành dứt điểm để phát huy hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

- Mục tiêu

+ Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và nâng cao chất lượng đơn vị nông thôn mới bảo đảm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra, trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư; tập trung phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng thành công huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

+ Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2021 có thêm 08 xã; năm 2022 có thêm 04 xã; năm 2023 có thêm 04 xã); phấn đấu 51% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; huyện Trà Cú, Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Với mục tiêu trên, ngày 03/8/2021 Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 đã ban hành chương trình công tác năm 2021 cụ thể hóa các xã, huyện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới như sau:

- 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc, Thanh Sơn, An Quảng Hữu, Đôn Xuân, Thuận Hòa, Nhị Trường; 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là: Tân Hiệp, Ngãi Xuyên, Thạnh Hòa Sơn.

- 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là: An Phú Tân, Thông Hòa, Long Toàn, Dân Thành, Đông Hải, Vinh Kim, Tân Sơn, Long Thới, Đức Mỹ, Hưng Mỹ; 10 xã phấn đấu là: Tam Ngãi, Phong Phú, Trường Long Hòa, Hiệp Mỹ Tây, Ngọc Biên, Đại An, Hùng Hòa, Tân Bình, Đại Phước và Hòa Minh.

- Phấn đấu có thêm ít nhất 01- 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ảnh sưu tầm: Lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân khơi thông dòng chảy trên kênh nội đồng

Người viết: N D MAI THY(PQLMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan