Mô hình giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện Càng Long.

08/01/2021   33

Triển khai Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; huyện Càng Long đã triển khai thực hiện các mô hình ở các trường học và cụm hành chính tập trung ở các xã, thị trấn. Qua đó dần dần nâng cao ý thức, góp phần thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới.

Mô hình triển khai tại trường Tiểu học Thị trấn Càng Long A

Nhằm từng bước nâng cao ý thức nhân dân, góp phần thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới. Ngày 24/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2806/STNMT-CCBVMT về việc triển khai Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Tiếp theo đó ngày 04/12/2020 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn 4928/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Để triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày  08/12/2020 về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện. Nội dung kế hoạch xung quanh việc hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phải phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm sau: Chất thải hữu cơ dễ phân hủy; Chất  thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và các chất thải còn lại.

Đối tượng thực hiện: các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, khu dân cư,…

Hình thức triển khai mô hình: Xây dựng kế hoạch triển khai, xây dựng các mô hình cụ thể, tăng cường phát thanh tuyên truyền trên loa phát thanh mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 5-7 phút, tăng cường viết tin bài, phóng sự,…

Mô hình triển khai tại cụm hành chính tập trung xã Tân Bình

Qua đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh, Tổ công tác liên ngành huyện đã ghi nhận được 1 số mô hình hay, cụ thể như mô hình tại trường Tiểu học Thị trấn Càng Long A, ở một số điểm trường xã An Trường, An Trường A mà theo lãnh đạo nhà trường khi triển khai mô hình đã thay đổi thói quen học sinh và đó cũng là kế hoạch nhỏ cho các em. Ngoài ra ở cụm hành chính tập trung của hầu hết các xã đều có mô hình này. Hiện tại huyện đang xây dựng 02 mô hình ở xã An Trường A và xã Tân Bình, qua đó dự kiến cấp hỗ trợ cho 100 hộ dân, mỗi hộ nhận 3 sọt phân loại rác có dán nhãn, hướng dẫn phân loại cụ thể.

 

Thời gian tới huyện tập trung đánh giá hiệu quả các mô hình triển khai, nếu được sẽ nhân rộng mô hình hiệu quả và khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp ở địa phương tham gia nhân rộng mô hình. Qua đó chuyển đổi thói quen trong sinh hoạt hạn chế rác thải nhựa, túi ni lông để bảo vệ môi trường đồng thời góp phần phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị./.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan