Kịp thời sửa chữa, thay thế pano tuyên truyền tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

03/02/2021   50

Thực hiện kế hoạch sửa chữa, thay phông nền pano tuyên truyền tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 trên địa bàn huyện, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp đơn vị thi công đã thay mới phông nền, tole 19 pano tuyên truyền tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉnh trang đô thị mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị thi công tiến hành rà soát, sửa chữa, thay phông nền các pa nô bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị với tổng cộng 19 pano trên địa bàn toàn huyện.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này là 37.015.000 đồng từ vốn sự nghiệp môi trường năm 2021.

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, có nhiều hình thức tuyên truyền trong đó tuyền truyền bằng trực quan sinh động thông qua lắp đặt pa nô, áp phích được ưu tiên thực hiện, qua đó dần dần thay đổi thói quen, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường, tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan