Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016, Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh trên địa bàn huyện Càng Long cuối năm 2020.

08/01/2021   39

Thực hiện Kế hoạch của tổ công tác liên ngành huyện, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 và Kế hoạch số 01 tại các xã, thị trấn, từ ngày 18/12 và kết thúc ngày 31/12/2020, Tổ công tác liên ngành làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 tại 14 xã, thị trấn. Qua đó đánh giá các ưu điểm, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra một số giải pháp để địa phương khắc phục trong năm 2021.

Tổ công tác liên ngành huyện được thành lập tại Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Càng Long vừa qua đã tiến hành kiểm tra, giám sát đợt cuối năm 2020 tại 14 xã, thị trấn bắt đầu từ ngày 18/12 và kết thúc ngày 31/12/2020, Tổ công tác liên ngành làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15 các xã, thị trấn.

Tổ công tác liên ngành huyện kiểm tra, giám sát tại xã Nhị Long Phú

Tại buổi kiểm tra, giám sát  Tổ công tác liên ngành huyện nghe Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15 các xã, thị trấn thông qua báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016, Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh trên địa bàn xã, thị trấn, đánh giá các ưu điểm, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế. Đồng thời đưa ra một số giải pháp để địa phương khắc phục trong năm 2021.

 Tại buổi làm việc Tổ công tác liên ngành huyện phân công từng thành viên tổ công tác kiểm tra thực tế về tình hình vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang giao thông, lấn chiếm vĩa hè, lòng lề đường, đồng thời kiểm tra, đánh giá một số mô hình bảo vệ môi trường đã triển khai trên địa bàn xã, thị trấn. Qua đó, một số địa phương có triển khai xây dựng các mô hình ở cụm hành chính tập trung xã và 1 số điểm trường, các mô hình như: phân loại rác thải nhựa, phụ nữ nói không với túi ni lông, ủ rác hữu cơ làm phân compost. Một số điểm ô nhiễm môi trường đã kịp thời phát hiện và đề nghị các xã, thị  trấn sớm khắc phục triệt để. Qua buổi kiểm tra, giám sát, Tổ công tác liên ngành huyện cũng đã nắm lại tình hình, kết quả giải quyết đơn khiếu nại về môi trường ở một số địa phương.

Tổ công tác liên ngành huyện kiểm tra đánh giá một số mô hình đã và đang triễn khai

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 15 và Kế hoạch số 01 tại các xã, thị trấn năm 2020 đã được huyện tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại hoàn thành trong tháng 11/2020. Kết quả có 4 xã xếp loại xuất sắc, 2 xã xếp loại tốt và các xã còn lại xếp loại khá. Qua kết quả đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15 của huyện đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020./.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan