Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế gỗ làm việc) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

12/08/2020   315

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế gỗ làm việc) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan