Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Thực hiện, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

09/07/2020   226

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Thực hiện, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan