Kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Càng Long

17/12/2015   849

Sau hơn 01 năm triển khai Thiết kế kỹ thuật - dự toán: “Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh” được phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đến nay đã kết thúc, các sản phẩm của dự án được bàn giao lại cho chủ đầu tư và địa phương quản lý và đưa vào khai thác sử dụng đúng theo qui định.

Đây là một trong những Dự án điểm của Trung ương với tổng mức đầu tư là hơn 47,9 tỷ đồng. Bao gồm nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa chính, chuyển đổi các thửa đất trích đo theo Chỉ thị số 31/CT-TTg về hệ VN 2000; đăng ký cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính cho 14 đơn vị xã, thị trấn; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, tiến tới kết nối cơ sở dữ liệu 03 cấp (tỉnh – huyện – xã) và với Trung ương qua mạng. Dự án được thực hiện bởi 07 gói thầu với các nhà thầu thi công sau:

- Gói thầu số 08 gồm các xã An Trường A, Phương Thạnh và thị trấn Càng Long do Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam thực hiện.

- Gói thầu số 09 gồm các xã Huyền Hội, Đại Phúc do Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ thực hiện.

- Gói thầu số 10 gồm các xã Bình Phú, Đại Phước do Liên danh Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ với Công ty Long Phúc Kiên.

- Gói thầu số 11 gồm các xã An Trường, Nhị Long Phú do Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam thực hiện.

- Gói thầu số 12 gồm các xã Tân Binh, Đức Mỹ do Liên danh Trung tâm Quy hoạch Quản lý tổng hợp vùng Duyên Hải khu vực phía Nam với Công ty Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn thực hiện.

- Gói thầu số 13 gồm các xã Mỹ Cẩm, xã Nhị Long do liên danh giữa Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm và Công ty CP Phát triển Bất động sản Sài Gòn thực hiện.

- Gói thầu số 14 xã Tân An do Liên danh Trung tâm Kỹ thuật TNMT Trà Vinh với Công ty TNHH DV Đo đạc và Tin học Long Phúc Kiên thực hiện.

Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu của Dự án và tiến hành bàn giao kết quả sản phẩm cho chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và địa phương quản lý đưa vào khai thác sử dụng đúng theo qui định.

Dự án mang lại những hiệu quả thiết thực như sau:

- Là cơ sở để xây dựng, hoạch định chính sách và theo dõi việc thực hiện chính sách, hỗ trợ cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, chuẩn hóa các qui trình xử lý hồ sơ đất đai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, các nhu cầu khác của xã hội và phát triển Chính phủ điện tử tại ngành tài nguyên và môi trường;

- Hình thành một hệ thống hồ sơ địa chính số thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để đưa vào quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng theo quy định một cách nhanh chóng kịp thời và thường xuyên đến mọi đối tượng trong xã hội;

- Cơ sở nền quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai vừa đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên ngành vừa phục vụ nhu cầu ứng dụng của các hệ thống GIS đang từng bước thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh;

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai về đội ngũ công chức, viên chức có nghiệp vụ chuyên môn cao và kết cấu hạ tầng về thông tin điện tử tốt. Quá trình xử lý các hồ sơ giao dịch đất đai hoàn toàn bằng phần mềm, trực tiếp hỗ trợ công tác quản lý của lãnh đạo và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ chuyên môn.

Người viết: L.T.Tiên - TTCNTT

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan