Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường

02/04/2020   722

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thì thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ là một thành phần trong thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hiện được lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh bao gồm:

- Tài liệu xây dựng lưới địa chính (tọa độ, độ cao, ghi chú điểm): 112 điểm địa chính cơ sở, 939 điểm địa chính I, 1.692 điểm địa chính II.

- Bản đồ địa chính sơ sở: 2.166 mảnh; bản đồ không ảnh: 4.269 mảnh; bản đồ địa hình: 222 mảnh.

Trong năm 2018, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã cung cấp 08 lượt yêu cầu về thông tin tọa độ, độ cao ghi chú điểm và 12 lượt yêu cầu về bản đồ ranh giới hành chính (gồm file số và bản giấy) cho các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh.
Để thuận lợi cho tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện theo các bước như sau:

1. Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ lập phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin theo Mẫu số 02 hoặc 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu (Mẫu số 02).

- Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu (Mẫu số 03).

2. Văn bản hoặc phiếu yêu cầu cung cấp thông tin nộp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (cơ quan có chức năng quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường ).

3. Trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu, thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ) cho tổ chức, cá nhân.

4. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý thông tin dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đó.

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cung cấp kết quả dưới dạng file số hoặc bản giấy, nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý hoặc gửi kết quả qua đường bưu điện, thư điện tử./.

Nguồn:

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Kế hoạch Bảo quản hồ sơ lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo số 75/BC-CNTT ngày 23/11/2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Người viết: C H LONG (TTCNTTTNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan