Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin đất đai từ cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính tại Văn phòng đăng ký đất đai

27/02/2020   223

Đất đai là tài sản to lớn, là một tư liệu sản xuất đặc biệt tham gia vào tất cả các ngành sản xuất vật chất của xã hội. Và đất đai ngày càng có giá trị cao khi người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền được pháp luật cho phép và quy định, trong đó người sử dụng đất có quyền được khai thác và sử dụng thông tin đất đai từ cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính tại địa phương.

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

1. Đối tượng được cung cấp thông tin:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Khi nhận được Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cung cấp thông tin. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.

2. Thủ tục cung cấp thông tin:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01/PYC (hoặc Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT hoặc gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin có ghi rõ nội dung trên Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai hoặc văn bản yêu cầu.

- Tổ chức, cá nhân nộp văn bản yêu cầu trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc gửi qua đường công văn, fax, bưu điện.

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân (trường hợp phải thực hiện ngĩa vụ tài chính).
- Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính được cung cấp thông tin dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

3. Nội dung cung cấp thông tin:

Theo Mẫu số 01/PYC và Mẫu số 02 kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai.

4. Thời hạn cung cấp thông tin:

Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định như sau:

- Không quá 02 ngày đối với trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất.

- Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp như sau:

Trường hợp thông tin thửa đất từ 02 đến 10 thửa thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc.

Trường hợp cung cấp tổng hợp thông tin từ hai tài liệu đo đạc hoặc từ 10 thửa đất trở lên, thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc.

5. Những trường hợp không cung cấp thông tin địa chính:

- Văn bản, Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước không đúng quy định.

- Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; Phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

- Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp với quy định của pháp luật.

- Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Người viết: T T C PHI (VPĐKĐĐ)

Nguồn tin: Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan