Hội nghị đóng góp dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai

22/01/2014   625

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Trương Văn Hòn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Hội nghị

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 70/VP-NN ngày 13/01/2014 về việc thực hiện Công văn số 52/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/01/2014, chiều ngày 17/01/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp nội dung dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Tham dự Hội nghị có đại diện là Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố; Trưởng các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trương Văn Hòn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các nội dung chính như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo 04 Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, đề nghị các đại biểu tham dự cần tập trung nghiên cứu, đóng góp, làm rõ nội dung trong dự thảo các Nghị định hướng dẫn ở các điểm đổi mới của Luật Đất đai 2013, bảo đảm tính khả thi, ổn định của chính sách, pháp luật về đất đai. Đặc biệt, phải đảm bảo tính khả thi và giải quyết được những bất cập, tồn tại trong thực tiễn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Quỹ phát triển đất, Thanh tra Sở trình bày báo cáo đề dẫn thảo luận, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề quan trọng để xây dựng các Nghị định của Luật Đất đai như: Vấn đề xử phạt đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai; vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,…

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy được tinh thần xây dựng, đóng góp về nội dung dự thảo các Tờ trình và Nghị định hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đại biểu đã phát huy tinh thần xây dựng, đóng góp về nội dung dự thảo

Thông qua Hội nghị những nội dung đổi mới trong Luật đất đai năm 2013 được quán triệt, phổ biến và ý kiến của các đại biểu về các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sẽ được tiếp thu, tổng hợp.

Kết thúc Hội nghị, ông Trương Văn Hòn đã đánh giá cao những đóng góp ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự tiếp tục nghiên cứu đóng góp ý kiến và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lựa chọn để chỉnh sửa nhằm hoàn thiện các dự thảo Nghị định để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Người viết: T.T.Ánh Loan - CC QLĐĐ

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan