Hội nghị Đảng viên 06 tháng cuối năm 2020

28/07/2020   158

Theo chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, ngày 27/7/2020 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đảng viên báo cáo kết quả hoạt đông 06 tháng đầu năm và triển khai công tác xây dựng Đảng 06 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - UVBCH tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Trần Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy tuyên bố khai mạc Đại hội

Đi vào nội dung, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Cúc - Ủy viên Ban chấp hành đã thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm với các nội dung trọng tâm như sau:

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Cúc – UVBCH thông báo cáo sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh: Triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường đến từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị: Phối hợp với Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo kế hoạch đề ra và theo chỉ đạo của cấp trên. Tập trung thực hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, biển và đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, thanh tra, giải quyết khiếu nại.
- Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

- Công tác cải cách hành chính trong Đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Lãnh đạo cơ quan nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đảng viên, CCVCNLĐ cần có trách nhiệm cao trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên gắn với cải cách thỉ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; việc nâng cao trình độ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác phối hợp giải quyết công việc.

- Công tác đỡ đầu xã, phường: Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan tiếp tục nhận đỡ đầu xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè và xã Tân An, huyện Càng Long.

- Lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh cơ quan: Duy trì hoạt động đội tự vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy; có tổ chức phân công trực bảo vệ trong những ngày nghỉ lễ theo qui định, giáo dục ý thức cho đảng viên, CCVCLĐ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hợp đồng thuê bảo vệ, trực 24/24.

- Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng: Tiếp tục quán triệt đến tất cả đảng viên, CCVCNLĐ chấp hành nghiêm Chỉ thị 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến toàn thể đảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

- Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ, công tác chuẩn bị Đại hội.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đại hội đã tìm ra nguyên nhân hạn chế, tồn tại và tiếp tục phấn đấu đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện 06 tháng cuối năm 2020 và căn cứ Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy Sở TNMT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Đinh Thị Nhanh – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, sinh hoạt chuyên đề: Các giải pháp tập trung cải cách hành chính để cải thiện chỉ số PCI năm 2020 và các năm tiếp theo. Cụ thể: Triển khai kế hoạch số 38/KH-STNMT ngày 30/6/2020 khắc phục những hạn chế, yếu kém về thực hiện chỉ số PCI năm 2020 và các năm tiếp theo; triển khai Công văn số 2582-TB/VPTU ngày 8/7/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Thị Nhanh – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó bí thư Đảng ủy cũng đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 06 tháng cuối năm 2020. Chương trình đề ra các phương hướng, mục tiêu chung như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục cụ thể hoá các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật pháp của Nhà nước có liên quan, đến từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Giáo dục đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức kiện toàn tổ chức, củng cố các phòng, đơn vị thuộc Sở, đảm bảo cán bộ phải vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng và nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chú ý đến hai tổ chức đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt. Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu trong 06 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó bí thư Đảng ủy cũng đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 06 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Trần Thị Thu Hiền báo cáo công tác thu chi tài chính

Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công cụ 5S của người Nhật vì mục tiêu cải thiện chỉ số PCI và yêu cầu cải cách hành chính. Đồng chí cũng ra đề nghị yêu cầu toàn thể Đảng viên thực hiện theo công cụ 5S , tập thể cùng nhau phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong 06 tháng cuối năm 2020 cũng như để cải tiến năng suất và chất lượng làm việc. Đồng chí yêu cầu theo các tiêu chí “Cá nhân tốt thì tập thể sẽ tốt, tập thể tốt thì ngành sẽ tốt; Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Cuối cùng, đồng chí gửi lời chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe các Đảng viên có mặt trong Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

Người viết: N Q K TRUNG (TTCNTT TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan