Đúng, đất quy hoạch vẫn được cấp phép xây dựng

25/07/2021   185

Đúng, đất quy hoạch vẫn được cấp phép xây dựng

Điểm a, khoản 1, Điều 94 Luật Đất đai quy định một trong những điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là: thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi năm 2020 quy định: đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 và đã có kế hoạch sử dụng thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất theo kế hoạch đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được cấp giấy phép để xây dựng nhà ở, nhưng có thời hạn nhất định.

Nguồn tin: vnexpress

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan