Đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

08/10/2020   38

Chiều ngày 28/9/2020, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Bà Dương Thị Ngọc Thơ – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát; tham gia Đoàn giám sát có các ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện khá tốt trong công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản, sử dụng phần mềm thông minh tổng hợp, theo dõi dự án đầu tư; phối hợp thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Giai đoạn 2018 - 2019, Sở đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định 124 dự án theo quy định; theo dõi việc chấp hành các quy định về đất đai sau khi được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình dự án, theo đó số dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trong 02 năm là 114 dự án với diện tích hơn 550 ha; tổ chức 08 cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch đối với 32 tổ chức; quan tâm phối hợp với các Sở ngành có liên quan thực hiện quy trình giao đất, cho thuê đất và khắc phục những hạn chế qua thanh tra tại Thông báo kết luận thanh tra số 1081/TB-TTCP ngày 03/7/2019 của Thanh tra Chính phủ.  

Tuy nhiên, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên hiện nay còn tồn tại những hạn chế như: việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, kết quả lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai chưa được kiểm tra, thanh tra xử lý kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư…

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với địa phương; hạn chế việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện dự án đầu tư để kịp thời phát hiện xử lý sai phạm; kịp thời tham mưu UBND tỉnh để cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về đất đai; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức về công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đáp ứng yêu cầu đề ra; phối hợp rà soát tiến độ thực hiện của các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm kéo dài; kịp thời tham mưu đóng góp ý kiến đến cấp có thẩm quyền những vấn đề còn vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản quy định.

 

Người viết: N V SƠN (TTCNTT TN&MT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan