Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019

17/07/2019   676

Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, có sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực tạo sự đồng thuận trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam; cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh Trà Vinh, nhất là cán bộ chủ chốt, các tuyên truyền viên và nhân dân các huyện, thị xã ven biển đã nhận thức rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung, biển Trà Vinh nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; việc quản lý chủ quyền biển, đảo.

Thực hiện chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 19/02/2019 tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện được những nội dung đáng chú ý sau:

- Xuất bản 6.000 quyển tập học sinh với các nội dung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; về di tích, văn hóa, du lịch và kinh tế biển của tỉnh Trà Vinh để hỗ trợ cho học sinh của các trường thuộc các xã đảo; các xã, thị trấn ven biển.

- Xuất bản 560 quyển Sổ tay hỏi, đáp kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp vùng bờ hỗ trợ cho các tuyên truyền viên và tổ chức đoàn thể (Sản phẩm của dự án Xây dựng Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Trà Vinh).

- Xuất bản 560 Tờ rơi tuyên truyền Một số kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp vùng bờ phục vụ tại Hội nghị tập huấn (Sản phẩm của dự án Xây dựng Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Trà Vinh).

- Tổ chức 04 cuộc hội nghị tập huấn kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp vùng bờ với 149 đại biểu tham dự (Lồng ghép từ dự án án Xây dựng Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Trà Vinh).

- Về hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019:

+ Treo 260 băng rôn (120 băng rôn ngang và 140 băng rôn đứng) trên các đường phố chính trung tâm xã, thị trấn ven biển và các xã đảo; các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

+ Tham dự các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 cấp Quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

+ Phối hợp với Đoàn ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Ban Phong trào (UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh), Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Trà Vinh), Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang, Huyện đoàn Cầu Ngang, UBND xã Mỹ Long Nam, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Long Nam và Nhân dân địa phương hưởng ứng ra quân làm sạch bãi biển xã Mỹ Long Nam với 250 lượt người tham gia.

- Về tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020:

+ Xây dựng 03 bảng panô (bảng 02 mặt, mỗi mặt 3mx5m=15m2) tại xã Vinh Kim, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang và thị trấn Định An, huyện Trà Cú.

+ Cột mốc Trường Sa: Sửa, dán đá hoa cương cột mốc Trường Sa tại Khu Du lịch Biển Ba Động (Đã xây dựng từ năm 2015).

Nhìn chung, công tác tuyên truyền biển, đảo trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt nhiều kết quả khả quan do được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cấp ủy Đảng các cấp lãnh đạo và tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao hiểu biết các kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (tập trung tuyên truyền sâu, rộng tại các huyện, thị xã ven biển) về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển theo tinh thần Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã từng bước nâng lên, ngày càng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường, biển, đảo, nhận thức đúng về tầm quan trọng của chiến lược biển Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo vệ kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai tuyên truyền sâu, rộng với nhiều hình thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tổng hợp Biển và đảo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hệ thống các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo, các kiến thức phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 19/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Phối hợp với Đoàn ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Huyện đoàn Châu Thành, Huyện Đoàn Càng Long tổ chức 02 cuộc thi “Thanh niên với biển, đảo” nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực biển đảo và về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc).

Người viết: Đ T M KHA (PQLTN&B)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan